darmowa dostawa od 99zł | wysyłka do 48h
Regulamin sklepu

Sklep internetowy Papiernik by Empik.com jest prowadzony przez:

Empik S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 104/122, 00-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636785, NIP: 5260207427, REGON: 011518197, kapitał zakładowy w wysokości 275 388 578,00 zł wpłacony w całości, numer infolinii: +48 735 778 122 (czynny poniedziałek - sobota w godz.10-18), e-mail kontaktowy: [email protected]; (dalej: „Spółka”)

SŁOWNICZEK:

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA (DOK) – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu i adresem mailowym zamieszczonym na stronie głównej Sklepu Internetowego;

Klient –osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego w tym w szczególności dokonująca zakupów;

Konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego w tym w szczególności dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93);

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności;

Magazyn – magazyn zlokalizowany w salonie Papiernik by Empik ul. Przy Agorze 28, 01-930 Warszawa, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów;

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą;

Punkt odbioru Papiernik by Empik – punkt odbioru zamówień zlokalizowany jest w salonie Papiernik by Empik ul. Przy Agorze 28, 01-930 Warszawa;

Sklep Internetowy Papiernik by Empik – prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.papiernikbyempik.com;

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady rejestracji w Sklepie Internetowym, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, zasady dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.

5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, na podstawie regulaminów dostępnych pod adresem: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.

§ 2 Rejestracja

1. Rejestracja w Sklepie Internetowym umożliwia Klientowi:

a. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

b. składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;

c. tworzenie listy zakupów - „Moja lista życzeń”;

d. przeglądanie historii zamówień;

e. zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera;

f. korzystanie z kodów rabatowych;

g. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

2. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Spółka, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

4. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta ze Spółką umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.

6. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobieranie jakiekolwiek opłaty.

7. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy skontaktować się telefonicznie z Działem Obsługi Klienta. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy ze Spółką o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.

2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.

§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią ofertę w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:

a. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

4. Spółka może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

6. Ceny produktów w Sklepie Internetowym mogą się różnić od cen w salonach stacjonarnych.

§ 5 Warunki realizacji zamówień

1. W celu złożenia zamówienia należy:

a. zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;

b. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk
„Do koszyka” (lub równoznaczny);

c. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);

d. w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka) - wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;

e. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);

f. wybrać formę płatności;

g. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.

2. Opłacić zamówienie z góry w jeden z dostępnych sposobów płatności.

3. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji.

4. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Z chwilą przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Spółką do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia.

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, niedokonanie przez Klienta pełnej płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia.

§ 6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku złożenia zamówienia przez zarejestrowanego Klienta zapłaty należy dokonać przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry – tylko na terytorium Polski), jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę

§ 7 Czas realizacji zamówień

1. Spółka zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to szacunkowy czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do Punktów Odbioru Papiernik by Empik. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

2. Zamówienie będzie dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub do wskazanego przez Klienta Punktu Odbioru.

3. Do odbioru w Punkcie odbioru przedmiotu zamówienia wymagane jest podanie przez Klienta numeru zamówienia podanego w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji;

4. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia).
W ramach tej komunikacji po zrealizowaniu zamówienia Spółka wysyła do Klienta podziękowania z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

§ 8 Rękojmia i warunki reklamacji z rękojmi

1. Spółka jest zobowiązana do dostarczenia Konsumentom towaru bez wad fizycznych
i prawnych. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego § 8 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci.

2. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt do Spółki wraz z opisem reklamacji.

3. Reklamowany produkt wraz opisem reklamacji należy odesłać na adres: Papiernik by Empik ul. Przy Agorze 28, 01-930 Warszawa (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej lub paczką ekonomiczną).

4. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Spółka wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Spółka może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona.

§ 9 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Spółka może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki;

b. korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 regulaminu.

§ 10 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a. od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

b. od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) o:

a. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

e. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Spółkę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność (w tym koszty dostarczenia produktu Konsumentowi, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, o których mowa w ust. 6 poniżej) zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.

6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Ponadto jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Spółce, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia: dostarczonej kurierem – odsyłając produkt do Magazynu na adres wskazany w Paragrafie 9 ust 4 niniejszego regulaminu, w przypadku produktu odebranego w Punkcie odbioru możliwy jest również zwrot w tym samym Punkcie odbioru.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Spółka zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym została poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Jednakże Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 11 Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 10 niniejszego regulaminu, reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Spółki:

a. pisemnie na adres: Papiernik by Empik ul. Przy Agorze 28, 01-930 Warszawa, bądź na adres Spółki (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy),

b. za pośrednictwem e-maila na adres: [email protected] (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy),

c. za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.

2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że niniejszy regulamin (§ 11 ust. 2 – reklamacje z tytułu rękojmi), lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.

5. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne

§ 12 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Spółki oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Spółki (w tym treści dotyczące produktów Spółki oraz Promocji). Subskrypcja newslesttera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje konto” (subskrypcja newslettera).

2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” (subskrypcja newslettra) lub za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.

§ 13 ZMIANA REGULAMINU

1. Spółka może zmienić niniejszy Regulamin z ważnej przyczyny, jaką jest:

a. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;

b. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu zgłaszanych przez Klientów;

c. zmiana lub rozbudowa istniejących funkcjonalności bądź dodania nowych funkcjonalności Sklepu Internetowego;

d. bezpieczeństwo Klientów w tym w szczególności konieczność przeciwdziałania nadużyciom.

2. O zmianie Regulaminu Spółka powiadomi Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail (na podany przez niego adres e-mail), udostępniając zmieniony Regulamin oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni od daty przesłania powiadomienia o zmianie Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie również z odpowiednim wyprzedzeniem zamieszczona na Portalu.

3. Zmiany Regulaminu nie wpływają na zakres uprawnień nabytych przez Klientów.

§12 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Klienta jest Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ul. Marszałkowskiej 104/122. Empik przetwarza dane osobowe Klienta, podane przez niego w procesie rejestracji Konta Klienta w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania tam zakupów, a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku wyrażenia stosownej zgody). Więcej informacji uzyskasz w Polityce prywatności.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Sklepu Internetowego udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.papiernikbyempik.com.

2. W wypadku sporu Konsumenta z Empik dotyczącego Usługi, oprócz drogi sądowej przed właściwym sądem powszechnym Konsument uprawniony jest do skierowania sprawy na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, m.in. do:

a. zwrócenia się, na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich do Inspekcji Handlowej (odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej) – dane kontaktowe dostępne na stronie www.uokik.gov.pl/wiih;

b. wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej – lista takich sądów i dane kontaktowe dostępne na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ;

c. zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (www.uokik.gov.pl/rzecznicy).

4. Wszystkie wskazane powyżej pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu.

5. Regulamin wchodzi w życie 30 kwietnia 2020 r.

6. Część niniejszego regulaminu stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór odstąpienia od umowy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl